BlogsZelfs ver vóór covid-19 is er een automatische overheids- (en centrale bank) steun geslopen in het economisch proces. Een soort zonnebloemkapitalisme waarbij bedrijven zich als een zonnebloem richten op de overheid en monetaire autoriteiten. De boodschap van Arnoud Boot is niet, dat de overheid geen investeringen moet doen, maar wel dat zij haar rol zorgvuldig moet kiezen.

Posted on 20 October 2020 | 2:30 pm

Het sociaal-economische beleid bepaald welke rol de financiële sector kan en mag vervullen stelt Arnoud Boot, Raadslid WRR en hoogleraar economie UvA.
In Samenleving en financiële sector in evenwicht pleit de WRR voor aanpassingen in het sociaal-economisch beleid die de samenleving versterken en minder afhankelijk maken van de financiële dynamiek. Hierbij past ook een robuuster financieel systeem dat de economische ontwikkeling ondersteunt en de weerbaarheid van de samenleving vergroot.

Posted on 13 October 2016 | 8:30 am

Het monetaire systeem roept vragen en zorgen op bij burgers en politiek. Het Sustainable Finance Lab heeft zich gebogen over de vraag hoe het geldsysteem weer de maatschappij kan dienen in plaats van andersom. In hun overweging hebben zij nadrukkelijk ook een systeem overwogen dat volledig in publieke handen is. De kern van hun betoog is dat er een afruil bestaat tussen financiële stabiliteit en economische dynamiek. Een publieke geldschepper is geen panacee. Het is raadzaam het huidige systeem robuuster te maken. Maar men moet altijd bedacht zijn op een volgende crisis.

Posted on 13 October 2015 | 9:45 pm

De stress-testen zijn onlangs gehouden maar de wijze waarop de toezichthouders omgaan met deze informatie laat zien dat er nog veel valt te verbeteren in het Europese bankentoezicht. Weten dat je veel dingen niet weet of nooit tijdig zult weten, en dus je eigen beperkingen moet kennen is de allerbelangrijkste les voor de toezichthouder. Aldus de Amsterdamse econoom Arnoud Boot.

Posted on 26 November 2014 | 11:00 am

De discussie over de integriteit van de wetenschap is in volle hevigheid losgebarsten. Het laat de economische wetenschappen niet ongemoeid. De Amsterdamse econoom Arnoud Boot ontkracht de suggestie dat alles draait om veel publiceren. Wetenschappelijke reputaties worden volgens hem toch echt gemaakt op basis van de kwaliteit van ideeën. Het verbieden van het herhalen van eigen boodschappen met volledige verantwoording is ook een discussie die dreigt te ontsporen. In een vak als economie is het zelfs zaak dat je je boodschappen uit fundamenteel onderzoek vertaald en herhaald voor een breed publiek.

Posted on 13 January 2014 | 1:30 pm

Onlangs werd een hoorzitting in de Tweede Kamer gehouden over de soliditeit van de Nederlandse bankensector. De bankiers verdedigden hun belangen en zijn niet te porren om substantieel het eigen vermogen van banken te versterken. De hoogleraren Boot en Van Wijnbergen stellen dat bankiers vooral hopen op overheid en politiek die 'Penny wise and pound foolish' is. Zij roepen daarom de politiek op om de verdedigingslinie van de bankenlobby te negeren en vooral voor ogen te houden dat het belang van bankiers niet overeenkomt met het landsbelang.

Posted on 2 December 2013 | 7:00 pm

Eindelijk heeft de VVD een consistent verhaal op economie en samenleving. Jarenlang verdedigden de liberalen de hypotheekrenteaftrek en ander perverse fiscale prikkels als een goede zaak, maar met de constatering van Halbe Zijlstra dat het belastingsysteem via een circus aan aftrekposten een rem is op privaat initiatief en economische groei is de VVD op het rechte fiscale pad terechtgekomen. Aldus Arnoud Boot en Lans Bovenberg.

Posted on 7 June 2013 | 4:00 pm

Nederland heeft als kleine, open economie de invloed van de woelige baren van de wereldeconomie opgestuwd. Opgeblazen banken, een opgeblazen huizenmarkt en opgeblazen pensioenfondsen hebben de economie extra kwetsbaar gemaakt. Nu is het tijd voor structureel herstel, vindt de Amsterdamse econoom Arnoud Boot. Dat kan door meer eigen vermogen in banken, geen blind vertrouwen in grote pensioenpotten en lagere hypotheken.

Posted on 11 April 2013 | 9:19 am

Het nieuwe kabinet Rutte II is aangetreden midden in de crisis met een aantal forse bezuinigingsmaatregelen. Volgens de Amsterdamse econoom Boot ontbreekt in de regeringsplannen nieuw elan waardoor de burger weer perspectief krijgt en hoop op een terugkeer uit de crisis. In de kern moet de overheid een baken van zekerheid bieden en niet een bron van onzekerheid.

Posted on 30 November 2012 | 4:00 am

De Europese Commissie heeft Nederland tot de orde geroepen om de hypotheekschuld sterk terug te dringen. Hoe verstandig dat ook klinkt, de Europese Commissie miskent de fundamentele zwakheden van de Nederlandse economie die op fiscale windhandel berust. Aldus de economen Boot en Bovenberg. Het fiscale stelsel moet zo worden ingericht dat de gehele Nederlandse economie veel meer zal steunen op risicodragend kapitaal, kortom eigen vermogen.

Posted on 31 May 2012 | 8:24 pm

De economische crisis treft de woningmarkt en daarmee de banken. Zij zitten namelijk diep in Nederlandse hypotheken. Dit vormt een rem op het verschaffen van krediet aan bedrijven en huishoudens, wat de crisis verergert. Een oplossing hiervoor is de overheid de bestaande hypotheekportefeuilles te laten opkopen, stellen Arnoud Boot en Lans Bovenberg. Dit kan met de miljarden aan belastinggelden die de overheid binnenkrijgt over nog uit te betalen pensioenen.

Posted on 25 April 2012 | 3:13 pm

Door de eigen beleidsruimte die Nederland heeft maximaal te benutten, kan het kabinet het vertrouwen herstellen van de Nederlandse burgers, Europese partners en internationale beleggers. Dit stellen Arnoud Boot, Sweder van Wijnbergen en Lans Bovenberg. Het gaat dan onder meer om het aanpakken van de fiscale hypotheekrenteaftrek, beperken van sociale woningbouw tot wie het nodig hebben, verkorting van de WW, hervorming van het ontslagrecht en aanpassingen in de studiefinanciering.

Posted on 23 March 2012 | 2:40 pm

Weer een Euro Summit met bijbehorend akkoord. De regeringsleiders van de Eurolanden zijn er vannacht om 4 uur uitgekomen. De juiste woorden worden gebezigd, alles komt aan bod, maar een oplossing voor het meest essentiele ontbreekt: landen kunnen elkaar niet de maat nemen. Wie kan ingrijpen als Eurolanden noodzakelijke crisismaatregelen achterwege laten? Het IMF is daarom nodig als stok achter de deur, aldus Arnoud Boot. Het IMF is de enige partij die met echte macht landen tot de orde kan dwingen. En het is ook de enige partij die met eigen financiële middelen en middelen van elders (China) de enorme risico’s op de meer kredietwaardige eurolanden kan doen verminderen.

Posted on 27 October 2011 | 9:49 pm

Het kabinet bezuinigt maar anticipeert niet op zwaar weer in Europa. Laat premier Rutte niet de fout maken van Colijn. Hervorm banken en besteed eventueel later meer geld, stellen Boot, Van Wijnbergen, Bovenberg en Jacobs.

Posted on 21 September 2011 | 9:38 am

Volgens hoogleraar Corporate Finance, UvA, Arnoud Boot moeten we een tweedeling maken voor het oplossen van de eurocrisis; een korte termijn met een bijna blanco cheque en een lange termijn met een heroverweging of in de eurozone blijven de juiste weg is. Maar dan moet er eerst een stabiele situatie ontstaan, en dat duurt nog wel 4 jaar.

Posted on 26 August 2011 | 11:00 am

De Europese politieke leiders durven de zwakke Eurolanden niet uit de wind van de financiele markten te houden door bijvoorbeeld het Europese noodfonds te vergroten. In plaats daarvan dwingen zij de Europese Centrale Bank tot steunaankopen van overheidsobligaties van deze landen. Dat is een zeer riskante operatie die bovendien de ECB tot partij maakt, stelt Arnoud Boot. Zo kan een herstructurering van de Griekse staatschuld nu ook het faillissement van de ECB betekenen. De financiele markten doorzien dit politieke spel en hebben hier dan ook buitengewoon negatief op gereageerd.

Posted on 10 August 2011 | 8:20 am

Het noodfonds biedt met een lagere rente perspectief aan Griekenland, maar het is te klein om alle problemen te verhelpen. Het komt neer op euro-obligaties, zonder dat daartegenover macht in Brussel staat. Indien de macht om in te grijpen bij lidstaten niet wordt gecentraliseerd dan hebben de Europese regeringsleiders met dit plan hek opengezet naar het opblazen van de euro, aldus Arnoud Boot.

Posted on 25 July 2011 | 8:00 am

Met weinig kapitaal en een balanstotaal van bijna zes keer het nationaal inkomen schuiven banken het risico op de staat. Alleen met een forse verhoging van het eigen vermogen van banken wordt de financiële sector weer gezond. Basel III is daarom slechts het begin, stellen Arnoud Boot en Rens van Tilburg.

Posted on 12 April 2011 | 11:30 am

De euro is in zwaar weer, en met halve maatregelen komen we er niet uit. Een waterdicht vangnet is nodig. Ja, een nog groter noodfonds dan 750 miljard, maar zonder dat Europa de bestaande schulden van de eurolanden overneemt. En dat laatste zijn we - bail-out na bail-out - aan het doen. Maar dat is niet te dragen, en landen zullen in opstand komen tegen deze verziekende solidariteit, aldus de Amsterdamse econoom Boot.

Posted on 13 December 2010 | 2:42 pm

Nederland is weliswaar klein, maar moet de gevolgen van de globalisering niet als gegeven beschouwen, stellen Arnoud Boot en Harry Garretsen. Anders wordt Nederland van het bord gespeeld door landen als Frankrijk en Duitsland. Het duo Verhagen-Bleker moet in nauw contact met de top van het bedrijfsleven de belangen van de BV Nederland behartigen. Economisch beleid is machtspolitiek.

Posted on 9 November 2010 | 5:11 pm